Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ΕΤΜΑ, ιδρύθηκε το 1925 (ΦΕΚ Ίδρυσης 96/14.4.1925), με έδρα την πόλη της Αθήνας επί της οδού Αγίας ‘Αννης 9 -11 (ΤΚ 11 855) στον Βοτανικό, όπου και εξακολουθεί να εδρεύει. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αριθμ. μητρώου 6018/06/Β/ 86/61 και λειτουργεί με την επωνυμία Α.Ε. ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ και την ακριβή μετάφρασή της στην Αγγλική.

Ο Όμιλος ΕΤΜΑ, αποτελείται από την μητρική ΕΤΜΑ, η οποία παράγει Πολυαμιδικά νήματα (Νάϋλον) ενώ μέχρι πρόσφατα παρήγε και νήματα Τεχνητής Μετάξης με τη μέθοδο της βισκόζης και κατέχει το 53,56 % της Α.Ε. ΕΛΛΑΤΕΞ Συνθετικές ‘Ινες, (η οποία συγχωνεύθηκε με την Α.Ε. ΠΟΛΥΕΤΜΑ Πολυεστερικά Νήματα στις 12.12.2000) και εμμέσως, μέσω της ΕΛΛΑΤΕΞ, το 99,995 % της γαλλικής εμπορικής Ανώνυμης Εταιρείας RONALTEX.

Επίσης η ΕΤΜΑ κατέχει το 51% των προσφάτως ιδρυθεισών στην Κίνα Εταιρειών HEILONGJIANG LONGMA Chemical Fibre Co. Ltd. και HEILONGJIANG ETMA Chemical Fibre Co. Ltd .

Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της έχει ορισθεί έως την 14η Απριλίου 2025 και ο σκοπός της σύμφωνα με το τροποποιηθέν από την Γενική Συνέλευση της 26.1.2001 άρθρο 1 του καταστατικού της είναι:

1. «[‘ .] πάσα εργασία σχετιζομένη προς την χημικήν και βιομηχανικήν επεξεργασίαν της κυτταρίνης και των λοιπών συγγενών ουσιών, περιλαμβανομένης και της παραγωγής και επεξεργασίας πάσης φύσεως συνθετικών ινών και την εμπορίαν των προϊόντων αυτών, αφιεμένης πάσης ελευθερίας εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, να επεκτείνει τας βιομηχανικάς και εμπορικάς εργασίας και εις οιουσδήποτε άλλους, εκτός των βιομηχανικών και εμπορικών κλάδους, είτε δι’ ιδρύσεως άλλων Εταιρειών, είτε δια συμμετοχής εις υφισταμένας τοιαύτας οιασδήποτε φύσεως, έχουσας διαφορετικούς σκοπούς, δια καταβολής κεφαλαίων ή εξαγοράς μετοχών ή μεριδίων, ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον, νομική μορφή ή σχέση ήθελε προκρίνει ή κατά νόμον προβλέπεται, προκειμένου να προσδώσει εις την εταιρείαν και τον χαρακτήρα συμμετοχικής.

 

2. Η εν γένει άσκησις πάσης φύσεως επιχειρηματικής δραστηριότητος εις τον τομέα των ακινήτων, η κατασκευή, μετατροπή, επέκτασις, κατεδάφισις, ανοικοδόμησις ακινήτων επί ιδιοκτήτων ή μη οικοπέδων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής, η αγορά, ανταλλαγή και πώλησις ακινήτων, η ανέγερσις πάσης φύσεως πολυορόφων οικοδομών επί ιδιοκτήτων ή μη οικοπέδων, με σκοπόν την πώλησίν των εξ ολοκλήρου ή τμηματικά, η εκμίσθωσις ή εκμετάλλευσίς των κατά νόμιμον τρόπον, η εκπόνησις μελετών, και γενικώς κάθε ενέργεια, πράξις ή επιχείρησις που είναι συναφής με τον σκοπόν αυτόν. Δια τον ανωτέρω σκοπόν η εταιρεία θα δύναται να ενεργεί αυτοτελώς, εν συνεργασία εταιρικής, κοινοπρακτικής ή άλλης μορφής με έτερα φυσικά και νομικά πρόσωπα. ».