Κατάθεση για αποϋλοποίηση ενσωμάτων ονομαστικών μετοχών έως 7ης Ιουλίου 2006

Α. Ε. Τεχνητής Μετάξης ΕΤΜΑ

Ειδοποιούνται οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, ότι μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006, θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αγίας Αννης 11 – Βοτανικός Αθήνα) τις ενσώματες ονομαστικές μετοχές (αποθετήρια) κοινές ή προνομιούχους της Α.Ε. ΕΤΜΑ προς αποϋλοποίηση.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οι ονομαστικές μετοχές που δεν θα έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση θα εκποιηθούν αναγκαστικά, σταδιακά, μέσω του Χ.Α, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 3371/2005, Απόφαση 1/380/4-5-06 Επ. Κεφ/ράς, αρθρ. 99Α Καν. Χ.Α) και το συνολικό προϊόν της εκποιήσεως, μετ’ αφαίρεση τυχόν εξόδων, φόρων κλπ, θα κατατεθεί υπέρ των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών από όπου και θα εισπραχθεί.

Προς αποφυγήν της αναγκαστικής εκποιήσεως, παρακαλούνται οι μέτοχοι να προχωρήσουν στην διαδικασία της αποϋλοποιήσεως το συντομότερο, προσκομίζοντας στα γραφεία της εταιρείας α) τα αποθετήρια έγγραφα, β) το αντίγραφο μερίδος επενδυτή στο Σ.Α.Τ (Σύστημα Αϋλων Τίτλων) και γ) την αστυνομική τους ταυτότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση μερίδος επενδυτή θα πρέπει να απευθυνθούν σε χειριστές λογαριασμών (χρηματιστηριακές εταιρείες ή Τράπεζες – θεματοφύλακες) της επιλογής τους. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκποιήσεως και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.


Στις 27/6/2003 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που παμψηφεί ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεώς της.

Επίσης, προβλήθηκε σειρά εγχρώμων φωτογραφιών των καινουργών εργοστασίων και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ραιγιόν των νέων θυγατρικών στη Β. Κίνα. Το έργο της εγκαταστάσεως έχει περατωθεί.

Αμέσως μετά την άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας προς την Κίνα, μετέβησαν επί τόπου, έμπειρα επιστημονικά στελέχη για να παράσχουν την αναγκαία συνδρομή τους στην έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας της ραιγιόν, που αναμένεται…